Home / Beproefd binnen 17 casussen

Beproefd binnen 17 casussen

De Methodiek Sggv is beproefd in 17 casussen meer dan 35 verkenningen, waarin bedrijfsleven en overheid hebben samengewerkt.

Resultaten:

Vermindering regeldruk voor het bedrijfsleven met circa 50 miljoen euro per jaar, naast verbeteringen op het gebied van dienstverlening, toezicht, voedselveiligheid, evenementenveiligheid en volksgezondheid.

Basis voor vervolg:

Betere verhoudingen binnen ketens zijn vaak genoemd als een uitkomst van de casussen. Er is een goede basis gelegd voor verdere samenwerking. Ketenpartners spraken zich hierover uit onder andere tijdens de Midterm Review die in 2011 is uitgevoerd:

'Voorkomende belangentegenstellingen zijn met succes opgelost door steeds te zoeken naar het gezamenlijk belang zonder tegenstellingen uit de weg te gaan.'

'De casusgerichte aanpak leidt ertoe dat de juiste partijen aan tafel komen, dat vraagstukken scherp afgebakend kunnen worden en dat kosten en baten van een vraagstuk in beeld worden gebracht.'

'In de toekomst zullen we het van dit soort innovatieve benaderingen moeten hebben. Hierdoor kunnen we in de toekomst ons werk nog beter doen en tegelijkertijd een antwoord geven op de toenemende vraag naar hoogwaardig toezicht.'

Casussen

Invoering Landelijk Asbestvolgsysteem. Vermindering regeldruk met 1 miljoen euro en meer transparantie.

Digitalisering voor betere ketensamenwerking vermindert de regeldruk met 2,5 miljoen euro en versterkt de borging van toezicht en kwaliteit.

Akkerbouwers staan centraal in een efficiënt werkende informatieketen. Gestroomlijnde informatie-uitwisseling binnen gehele keten, vermindering regeldruk 3 miljoen euro per jaar. 

Betere dienstverlening en minder papierwerk: uitvaartverzorgers gaan digitaal aangifte doen van overlijden.

Vergroting van de veiligheid en verlaging van de kosten bij verwijdering van asbest door minder toezicht waar het kan en meer waar het moet.

Betere voorbereiding van vergunningen bespaart jaarlijks 6 miljoen euro. Bouwprojecten starten eerder na snellere afhandeling door gemeenten.

De beroepsvisserij bespaart jaarlijks 4,1 miljoen euro. Slimmere informatie-uitwisseling binnen de keten bevordert samenwerking.

Energiebedrijven, uitvoeringsorganisaties en ministeries werken samen aan vermindering van lasten.

Minstens tien procent besparing op regeldruk voor het bedrijfsleven door één procedure voor eenvoudiger, gemakkelijk en beter aanvragen.

Gecoördineerde inspecties voor efficiënter toezicht, snellere import, versterking concurrentiepositie en 3,5 miljoen euro besparing.

30% Snellere import van vis en vlees in de haven van Rotterdam. Betere coördinatie van toezicht en besparing voor bedrijven 6 tot 8 miljoen euro.

Vermindering regeldruk rond Vib met 40%; besparingspotentieel verfbranche 1,3 miljoen en chemiesector 2,8 miljoen euro.

Gemakkelijker naleven bespaart de industrie jaarlijks 2,5 miljoen euro. Ondernemers verstrekken nalevingsinformatie en ontvangen regelhulp.

Woningcorporaties en het Kadaster verminderen regeldruk en bestuurlijke lasten.

Besparing op toezichtslasten van jaarlijks enkele miljoenen. Effectiever en efficiënter toezicht op afstand en op locatie.

Bijdragen aan procesveranderingen voor eenmalig digitaal verstrekken van ladinggegevens en deze snel beschikbaar krijgen bij calamiteiten.

Horecaondernemers besparen jaarlijks tot 5 miljoen euro. Toezichthouders kunnen sneller en beter gecoördineerd afhandelen.