Methodiek Sggv voor publiek-private ketensamenwerking

Home / Beproefd binnen 17 casussen / Asbestverwijdering

Asbestverwijdering

Invoering Landelijk Asbestvolgsysteem. Vermindering regeldruk met 1 miljoen euro en meer transparantie.

Grote regeldruk

Verwijdering van asbest levert voor alle betrokken partijen een grote regeldruk op. Een proefopstelling heeft aangetoond dat een nieuw Asbestvolgsysteem de regeldruk verlaagt en dat het ondernemers helpt bij het voldoen aan de regels. Gebruik van het systeem biedt de sector jaarlijks een financieel voordeel van 1 miljoen euro, bevordert de veiligheid van asbestverwijdering en bestrijdt oneerlijke concurrentie.

Succesvolle proefopstelling

Het Asbestvolgsysteem is als proefopstelling ontwikkeld in opdracht van de vereniging van woningcorporaties Aedes, de Vereniging voor Verwijdering van Toxische en gevaarlijke Bouwmaterialen (VVTB), de Stichting Certificatie Asbest (SCA), de Arbeidsinspectie en het Landelijk Overlegorgaan Milieuhandhaving (LOM). Deze partijen streven naar landelijke invoering van het Asbestvolgsysteem.

Draagvlak landelijke invoering

De casus in december 2009 in aanwezigheid van de toenmalige staatssecretaris Heemskerk overgedragen aan de ketenpartners. Sggv is tot in de eerste helft van 2010 betrokken gebleven bij de opzet van de beheerorganisatie en begeleiding van de deelnemende woningcorporaties. In het tweede kwartaal van 2010 heeft de stuurgroep met instemming van alle betrokken partijen het initiatief voor de realisatie van de landelijke versie overgedragen aan het toenmalige ministerie VROM. De ministeries VROM en SZW hebben gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld voor de realisatie en implementatie van een Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Het ministerie van IenM heeft het LAVS in beheer genomen.

Betrokken ketenpartners

Podcast: Ervaringen met de Methodiek Sggv in de asbestketen

Tom Troquay, programma-adviseur Sggv
Introductie
Ervaringen met de Methodiek Sggv in de asbestketen.
Vraagsturing, bedrijfsleven is uitgangspunt
Waar hebben ondernemers werkelijk last van in ketensamenwerking?
Sturen op belangen van ketenpartners
Hoe kan een business case alle ketenparters in beweging brengen?
Stapsgewijze procesaanpak
Hoe ontstaat trekkracht voor een idee en commitment voor de invoering?
Nieuwe arrangementen tussen markt en overheid
Welke voordelen kan een samenspel van veranderingen opleveren voor de gehele keten?
Onafhankelijke, professionele tussenfunctie´╗┐
Wat heb je nodig om het vertrouwen te krijgen en lastige kwesties bespreekbaar te maken?

Nieuwsarchief

Woningcorporatie De Alliantie heeft in juni 2012 als eerste het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) in gebruik genomen.

Een nieuw asbestvolgsysteem moet leiden tot een veilige en verantwoorde verwijdering van asbest en merkbaar minder regeldruk in de asbestsector.

De partijen die betrokken zijn bij de verwijdering van asbest ervaren een forse regeldruk.

De branchevereniging voor asbestverwijderaars VVTB constateert dat sommige bedrijven nog laks met de regels omspringen.

Tijdens de Sggv casus asbestverwijdering ontwikkelen private en publieke partijen samen het Asbest Volgsysteem (AVS).

Maarten Georgius is senior adviseur opdrachtgeverschap bij Aedes, branchevereniging van woningcorporaties.