Home / Beproefd binnen 17 casussen / Emissie- en energierapportage

Emissie- en energierapportage

Energiebedrijven, uitvoeringsorganisaties en ministeries werken samen aan vermindering van lasten.

Energieproducenten ervaren een toenemende regeldruk rond de opstelling van emissie- en energierapporages. Het aantal rapportages en de diversiteit aan uitgangspunten, definities en rekenregels zijn toegenomen. Ook zijn meer uitvoeringsorganisaties betrokken geraakt. Binnen de casus emissie- en energierapportage hebben energieproducenten, uitvoeringsorganisaties en ministeries samen gewerkt aan vermindering van deze lasten.

Bewerkelijke rapportageverplichtingen

Energieproducenten moeten jaarlijks meerdere rapportages verzorgen in het kader van regelgeving op het gebied emissies en energie. Deze rapportages dienen verschillende doelen, zoals vergunninghandhaving en monitoring van internationale verplichtingen op het gebied van emissies (zoals Kyoto protocol), het Europese systeem van emissiehandel, de energiestatistiek, de in- en verkoop van groene stroom, de afvalbalans, het SO2-convenant en de verontreinigingsheffing. Het opstellen van deze rapportages kost de ondernemingen veel tijd, onder meer vanwege de gedegen verificatie van gegevens. Naast energieproducenten ondervinden ook industriële ondernemingen administratieve last rond deze rapportageverplichtingen.

Belangrijkste spelers in de rapportageketen zijn energieproducenten en de uitvoeringsorganisaties, waaronder RIVM, AgentschapNL, CBS, NEa, Certiq en vergunningverleners, waaronder provincies en Rijkswaterstaat. Gespecialiseerde bureaus zijn onderdeel van deze keten voor de verificatie van rapportages, zowel in opdracht van energiepbedrijven als uitvoeringsorganisaties. De ministeries EL&I en IenM zijn betrokken, over het algemeen binnen een Europees afstemmingskader.

Stroomlijning rapportageproces

De oplossing voor de vele knelpunten die zich bij de rapportages voordoen hebben de ketenpartners binnen de casus met name gezocht in aanpassing van het rapportagesysteem. De regeldruk kan verminder door aanlevering van informatie vanuit bestaande procesbesturingssystemen, eenmalig verifiëren en beschikbaar stellen van gegevens, en uniforme definitie en presentatie van gegevens. De energieproducenten bepalen daarbij welke gegevens zij toegankelijk maken. De casus is in december voltooid en overgedragen aan de ketenpartners.

Betrokken ketenpartners