Home / Content / Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Door informatie van deze website te gebruiken, stemt u in met de onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Het ministerie van Economische Zaken stelt alle op deze website aanwezige software ter beschikking op grond van een EUPL licentie versie 1.1 en stelt alle op deze website aanwezige rapporten ter beschikking op grond van een Creative Commons Licentie.

De Staat der Nederlanden aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of toepasbaarheid van informatie, specificaties, programmatuur of procesbeschrijvingen welke op deze website aan het publiek ter beschikking worden gesteld. Ieder gebruik en toepassing ervan is geheel voor rekening en risico van wie die informatie, programmatuur of procesbeschrijvingen van de website overneemt.

In voorkomende gevallen kan het daadwerkelijk gebruik en toepassing van de informatie, specificaties, programmatuur of procesbeschrijvingen onderhevig zijn aan voorafgaande goedkeuring door toezichthouders, bijvoorbeeld de NMa of het CBP, of kunnen door toezichthouders voorwaarden aan het gebruik of de toepassing worden gesteld.

De licentiegever is in geen enkel geval aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de licentie of het gebruik van het werk met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van het verlies van goodwill, verloren werkuren, een computerdefect of computerfout, het verlies van gegevens of enige andere commerciƫle schade. Indien de licentiegever van de mogelijkheid van dergelijke schade in kennis is gesteld, wijzigt dit niet.

Geanonimiseerde publicatie

Gegevens van personen en ondernemingen in rapportages, plannen en andere documenten op deze website zijn geanonimiseerd. Deze documenten bevatten alleen namen van personen die een bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen of hebben gedragen voor de betreffende casussen of het programma. Namen van organisaties zijn vermeld voorzover die betrokken zijn geweest bij besturing of realisatie van casussen. Financiƫle gegevens zijn alleen opgenomen voorzover die de gehele keten betreffen en niet zijn te herleiden tot individuele ondernemingen of personen.