Home / Methodiek Sggv: vijf werkzame factoren

Methodiek Sggv: vijf werkzame factoren

De Methodiek Sggv stelt partijen met verschillende belangen in staat om de doelmatigheid en efficiency van publiek-private ketens te vergroten op basis van bestuurlijk commitment en het zakelijk perspectief van een positieve business case voor alle individuele ketenpartners.

Ondernemers en overheden hebben samenwerkend binnen het programma Sggv deze een methodiek ontwikkeld en beproefd bij de realisatie van meer dan 35 verkenningen en 17 voltooide casussen in onder meer de bouw, horeca, asbestverwijdering, beroepsvisserij, evenementen, logistiek, akkerbouw en vleesindustrie.

Verschillende knelpunten, eenduidige aanpak

De knelpunten binnen de ketens waarin deze methodiek tot stand is gekomen, zijn sterk verschillend. Het proces waarlangs de ketenpartners tot een oplossing kwamen, vertoont echter opmerkelijke overeenkomsten.

Instructie voor toepassing van de Methodiek Sggv

De best practices uit de Sggv-casussen zijn samengebracht in verhelderende instructies voor het opstellen van casusplannen, business cases, praktijktests, juridische kaders, samenwerkingsovereenkomsten en meer. De instructiedocumenten onderaan deze pagina bevatten suggesties en praktijkvoorbeelden voor een snelle start.

Vraagsturing, bedrijfsleven is uitgangspunt
 • Perspectief van het bedrijfsleven op knelpunten en oplossingsrichting is leidend
 • Knelpunten en oplossingsrichtingen kunnen door elke betrokkene worden aangereikt, zoals brancheorganisaties, ondernemers, toezichthouders
 • Sense of urgency is wenselijk, bijvoorbeeld nieuwe wet- of regelgeving
 • De overheid sluit met haar informatievraag aan bij informatiestromen in bedrijfsleven
Sturen op belangen van ketenpartners
 • Individuele en gezamenlijke belangen binnen de keten geven richting aan de aanpak
 • Relevante belangen zijn zowel kwantitatief (administratieve lasten) als kwalitatief (procesverbetering en veiligheid)
 • Sturing door een procesmanager met inhoudelijke deskundigheid, maar zonder belangen binnen de keten blijkt essentieel
 • Zakelijke basis: gezamenlijke business case waarin individuele ketenpartners zowel kwalitatieve als kwantitatieve voordelen behalen
Stapsgewijze procesaanpak

diagram

 • Ketenpartners bepalen gezamenlijk en stapsgewijs de oplossing
 • De inzet vanuit overheid en bedrijfsleven neemt geleidelijk toe naarmate casussen kansrijker worden
 • Start met verkenning van knelpunt en mogelijke oplossingsrichtingen
 • Gevolgd door intakefase: gedetailleerde analyse van huidige situatie (Ist) en de gewenste situatie (Soll), en afweging van kosten voor ketenoptimalisatie
 • Ketenpartners werken samen op tegelijkertijd bestuurlijk en operationeel niveau
 • Business case: initieel bij de start en herijking in elke fase; ondersteuning van de samenwerking
 • Casusfase: valideren van gevonden oplossing in een praktijktest en commitment verkrijgen voor bouw van ICT-oplossing
 • Ketenpartners nemen verantwoordelijkheid voor invoering en opschaling
Nieuwe arrangementen tussen markt en overheid
 • Publiek-private samenwerking levert toegevoegde waarde voor zowel bedrijfsleven als overheid
 • Soepel verlopende informatiestromen tussen overheid en bedrijfsleven maken vernieuwing van toezicht mogelijk
 • Daarvoor zijn nodig: sluitende afspraken, betrouwbare gegevens en transparante, effectieve voorzieningen
 • De aanpak stimuleert samenwerking binnen de overheid, onder andere op het gebied van digitale voorzieningen
Onafhankelijke, professionele procesbegeleider
 • Belangentegenstellingen binnen ketens vereisen een onafhankelijke, deskundige tussenfunctie, zonder eigen belangen binnen de keten
 • Gezaghebbende stuurgroepvoorzitter en inhoudelijk deskundige casusmanager werken als katalysator van de oplossing op bestuurlijk en operationeel niveau
 • Deze rollen vereisen professionaliteit, expertise, betrokkenheid, betrouwbaarheid en goed geïnformeerd zijn

Podcast: Ervaringen met de Methodiek Sggv in de asbestketen

Tom Troquay, programma-adviseur Sggv
Introductie
Ervaringen met de Methodiek Sggv in de asbestketen.
Vraagsturing, bedrijfsleven is uitgangspunt
Waar hebben ondernemers werkelijk last van in ketensamenwerking?
Sturen op belangen van ketenpartners
Hoe kan een business case alle ketenparters in beweging brengen?
Stapsgewijze procesaanpak
Hoe ontstaat trekkracht voor een idee en commitment voor de invoering?
Nieuwe arrangementen tussen markt en overheid
Welke voordelen kan een samenspel van veranderingen opleveren voor de gehele keten?
Onafhankelijke, professionele tussenfunctie
Wat heb je nodig om het vertrouwen te krijgen en lastige kwesties bespreekbaar te maken?

Podcast: Ervaringen met de Methodiek Sggv in de kalverketen

Vincent Viool, programmamanager Sggv
Introductie
Ervaringen met de Methodiek Sggv in de kalverketen.
Vraagsturing, bedrijfsleven is uitgangspunt
Waarom naar het bedrijfsleven kijken? En wat heeft de overheid daaraan?
Sturen op belangen van ketenpartners
Welke veranderingen zijn werkelijk in het belang van ondernemers en toezichthouders?
Stapsgewijze procesaanpak
Wat is er bij de start nodig om aan het einde van iedereen commitment te krijgen?
Nieuwe arrangementen tussen markt en overheid
Welke processtappen voegen waarde toe en welke kosten alleen maar geld?
Onafhankelijke, professionele tussenfunctie
Welke eisen stelt publiek-private samenwerking aan de ketenregisseur?