Sggv bespaart € 50 mln op regeldruk

Het programma Slim geregeld, goed verbonden (Sggv), dat door het ministerie van EZ is ingezet om regeldruk te verminderen, sluit af met een besparing van 50 miljoen euro voor het bedrijfsleven. Op 13 december zijn de uitkomsten van het programma gepresenteerd aan branches en overheidsorganisaties.

De resultaten zijn vastgesteld door de publiek-private stuurgroepen van de 17 casussen die Sggv heeft gerealiseerd in onder meer de sectoren bouw, horeca, evenementen, asbestverwijdering, chemie, logistiek en landbouw. Naast de vermindering van regeldruk voor het bedrijfsleven zijn toezichthouders en vergunningverleners efficiënter gaan werken met positieve gevolgen voor voedselveiligheid, volksgezondheid en evenementenveiligheid.

'Toezicht is gezamenlijk belang'

Tijdens de bijeenkomst gaven sprekers vanuit bedrijfsleven en overheid hun visie op wat er tijdens het vier jaar durende programma is bereikt.

Henny Swinkels, directeur corporate affairs van VanDrie Group en stuurgroeplid van twee Sggv-casussen. "Beter toezicht met minder lasten is een gezamenlijk belang van overheid en bedrijfsleven. We hebben veelal dezelfde belangen op gebied van dierenwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid. Voor een goede positie op de wereldmarkt moeten wij innovatief zijn. Wij verwachten dit dan ook van onze toezichthouder. Als je daarover met elkaar in gesprek bent, bereik je gewoon meer."

Pier Nabuurs, voormalig directeur van KEMA sprak vanuit zijn ervaring als stuurgroep voorzitter van de casus Emissie- en energierapportage. “Dit is iets unieks, om met bedrijven die regeldruk problematiek dagelijks ervaren, samen met de verantwoordelijke overheden doelgericht en tijdsgebonden aan een oplossing te gaan werken onder begeleiding van een onafhankelijke partij. Door samenwerking binnen de casus wordt duidelijk hoe zeer ketenpartners elkaar nodig hebben om echte, substantiële veranderingen te kunnen realiseren. Échte ketensamenwerking betekent voor alle partijen dat zij zich niet beperken tot alleen hun eigen rol in het geheel, maar ook breder kijken naar relaties met overige uitvoerende diensten en partijen."

De directie Regeldruk en ICT van het ministerie van Economische Zaken, tevens opdrachtgever van het programma Sggv, werd vertegenwoordigd door mevrouw Brigitte Zonneveld: "De aanpak van dit programma heeft ons laten zien dat er meer mogelijk is in samenwerking met het bedrijfsleven. De aanpak van Sggv past ook in het streven naar een kleinere, betere overheid voor modernisering van toezicht en betere informatie-uitwisseling rond vergunningverlening, naleving en toezicht. Wij hebben er veel van geleerd en doen er nu ons voordeel mee in onder andere het topsectorenbeleid."

MBA-module Nyenrode

Tijdens de bijeenkomst werd ook bekend gemaakt dat de casuïstiek van het programma Sggv model heeft gestaan voor de ontwikkeling van twee Harvard teaching cases over ketensamenwerking tussen bedrijfsleven en overheid. Deze cases zullen in een aparte MBA-module worden gedoceerd aan de Nyenrode Business Universiteit, vanaf het voorjaar van 2013.

Methodiek Sggv op sggv.nl

De samenwerking tussen bedrijfsleven en overheden binnen Sggv heeft geleid tot een methodiek voor publiek-private ketensamenwerking. Kenmerkend is dat verbeteringen worden doorgevoerd op basis van een (positieve) business case voor alle individuele ketenpartners. Bij de voltooiing van Sggv is de nieuwe website sggv.nl gelanceerd met voorbeelden en handreikingen voor toepassing van de Methodiek Sggv op vraagstukken in publiek-private ketensamenwerking. 

Henny Swinkels, director corporate affairs VanDrie Group

Henny Swinkels, director corporate affairs VanDrie Group

Pier Nabuurs, voormalig directeur van KEMA

Pier Nabuurs, voormalig directeur van KEMA

Brigitte Zonneveld, ministerie van Economische Zaken

Brigitte Zonneveld, ministerie van Economische Zaken

Vincent Viool, programmamanager Sggv

Vincent Viool, programmamanager Sggv

Cartoons

Cartooniste Maaike Hartjes gaf haar impressie van de bijeenkomst in tekeningen: