Verfbranche en overheid verminderen regeldruk REACH

Leveranciers van verfproducten ervaren sinds de invoering van REACH grote regeldruk bij de verstrekking van Veiligheidsinformatiebladen aan afnemers. De verfbranche en de overheid hebben op 7 december 2012 afspraken gemaakt die deze regeldruk verminderen. Daarnaast volgt opschaling van de gevonden oplossing binnen de sector chemie.

De afspraken zijn tot stand gekomen door samenwerking binnen de casus REACH van het programma Slim geregeld, goed verbonden (Sggv) van het ministerie van Economische Zaken. De stuurgroep van deze casus is onder voorzitterschap van hoogleraar Europees milieurecht Han Somsen gevormd door de brancheorganisaties VNCI (chemische industrie), VVVF (verf- en drukinktindustrie), Fosag (brancheorganisatie schildersbedrijven) en de departementen IenM, SZW en EZ.

Invoering in 2013

Bij de voltooiing van de casus REACH hebben de ketenpartners afspraken gemaakt over invoering van de gevonden oplossing. De verfbranche zal de geautomatiseerde distributie van de Veiligheidsinformatiebladen optimaliseren. De verfgroothandels zullen dit proces in het eerste kwartaal implementeren. De Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF) en de Vereniging van Verfhandelaren (VVVH) zullen dit initiatief in de verfbranche verder gaan oppakken.

Opschaling binnen sector chemie

Opschaling van de geautomatiseerde distributie van Veiligheidsinformatiebladen naar andere branches binnen de sector chemie is in voorbereiding. VNO-NCW zal samen met de VNCI deze verbredingsslag coördineren. Invoering binnen de andere chemische sectoren kan een jaarlijkse besparing opleveren van 1,1 miljoen euro.

Over Sggv

Het programma Slim geregeld, goed verbonden (Sggv) van het ministerie van Economische Zaken heeft publiek-private ketens ondersteund bij het substantieel verlagen van regeldruk voor ondernemingen en verbetering van efficiency en dienstverlening door overheden. Het programma loopt van januari 2009 tot december 2012. Informatie over de casussen en de methodiek voor ketensamenwerking die binnen Sggv is ontwikkeld, blijft na voltooiing van het programma nog enige tijd beschikbaar via de website sggv.nl