Home / Oorsprong van Methodiek Sggv

Oorsprong van Methodiek Sggv

De Methodiek Sggv is ontstaan binnen het programma Slim geregeld, goed verbonden (Sggv) dat van 2009 tot en met 2012 is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Minder regeldruk

Sggv is in het leven geroepen om een substantiële bijdrage te leveren aan vermindering van regeldruk voor ondernemingen en verbetering van efficiency en dienstverlening door overheden. Ondernemers zijn onnodig veel tijd en geld kwijt aan de naleving van wetten en regels. Ook is het voor hen niet altijd duidelijk wat de overheid precies van hen verwacht bij vergunningverlening, toezicht en handhaving. Overheden en ondernemers hebben door samenwerking binnen Sggv laten zien dat deze regeldruk aanzienlijk kan verminderen.

Activiteiten

Sggv heeft publiek-private samenwerking gefaciliteerd in 17 ketens en heeft daarbij gewerkt vanuit het perspectief en de knelpunten van de ondernemer. Er zijn casussen gerealiseerd in onder meer de bouw, horeca, asbestverwijdering, beroepsvisserij, evenementen, import en logistiek, rubber- en kunststofindustrie, land- en tuinbouw en de vleesindustrie.

Methodiek

Tijdens de uitvoering van deze casussen is een methodiek voor publiek-private ketensamenwerking tot stand gekomen. Kenmerkend is de stapsgewijze aanpak die de ketenpartners doorlopen van verkenning tot overdracht, realisatie en invoering. Zij werken gedurende het gehele proces samen op zowel bestuurlijk als werkniveau om te zorgen voor draagvlak en uitvoerbaarheid. De gekozen procesverbeteringen worden doorgevoerd onder verantwoordelijkheid van de ketenpartners op basis van een gezamenlijke business case.

Besturing

Sggv-casussen hebben gewerkt onder de verantwoordelijkheid van stuurgroepen, samengesteld uit een vertegenwoordiging van de ketenpartners onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. Voorbeelden van betrokken ketenpartners zijn brancheorganisaties waaronder VNO-NCW, Aedes (woningcorporaties), EVO (vervoerders), COV (vleessector), NRK (rubber- en kunststofindustrie), Bouwend Nederland en Horeca Nederland, NOC*NSF, de ministeries EZ, Financiën, SZW, IenM en BZK, diverse overheidsdiensten waaronder NVWA, Douane, Inspectie Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, tientallen ondernemingen waaronder Havenbedrijf Rotterdam, Luchthaven Schiphol, Maersk, Danser, VanDrie Group, Vitelco en VION, en de VNG en gemeenten.

Ondernemingsdossier

Door ketensamenwerking in de rubber- en kunststofindustrie, recreatie en horeca heeft Sggv de basis gelegd voor het Ondernemingsdossier, dat door branches in samenwerking met overheden wordt ontwikkeld en ingevoerd.

Aanleiding en programmaplan

Het programma Slim geregeld, goed vebonden volgde op het programma Ketenherinrichting dat van start ging op initiatief van het ministerie van Economische Zaken en VNO-NCW. Het programmaplan voor Sggv (2009), een onafhankelijke Midterm Review en een essay van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (2011) geven een beeld van de uitgangspunten en ontwikkeling van het programma Sggv.

Nieuwsarchief

Het programma Slim geregeld, goed verbonden (Sggv), dat door het ministerie van EZ is ingezet om regeldruk te verminderen, sluit af met een besparing van 50 miljoen euro voor het bedrijfsleven.

Een delegatie vanuit de Roemeense overheid heeft in mei Nederland en België bezocht om te zien hoe in deze landen wordt gewerkt aan vermindering van regeldruk.

Woningcorporatie De Alliantie heeft in juni 2012 als eerste het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) in gebruik genomen.

De aanvraag van omgevingsvergunningen is gemakkelijker geworden.

Organisatoren van evenementen kunnen in oktober en november 2011 in een aantal gemeenten alle vergunningen voor evenementen online aanvragen.

De Land- en Tuinbouw Organisatie ZLTO pleit in het vakblad Nieuwe Oogst voor betere informatie-uitwisseling rond de toelating en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Horecabranche en overheden werken samen aan de invoering van het Ondernemingsdossier Horeca en besparen 5 miljoen euro per jaar.

De import van vis en vlees in de Rotterdamse haven kan gemakkelijker verlopen door slim gebruik te maken van ICT.

De kalversector, de NVWA en het ministerie van Economische Zaken hebben op 30 maart 2012 een overeenkomst getekend voor vermindering van regeldruk met een (nog) betere borging van het toezicht op voedselveiligheid, dierenwelzijn en diergezondheid.